กิจกรรมล่าสุดของไซต์

4 ม.ค. 2561 23:26 ชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ อัปเดต picture2.1.jpg
4 ม.ค. 2561 23:24 ชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ แนบ picture2.1.jpg กับ หน้าแรก
4 ม.ค. 2561 23:21 ชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ อัปเดต picture2.jpg
4 ม.ค. 2561 23:21 ชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ แนบ picture2.jpg กับ หน้าแรก
4 ม.ค. 2561 23:01 ชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ แก้ไข หน้าแรก
4 ม.ค. 2561 22:46 ชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ อัปเดต picture1.jpg
4 ม.ค. 2561 22:38 ชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ อัปเดต picture1.jpg
4 ม.ค. 2561 22:38 ชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ แนบ picture1.jpg กับ หน้าแรก
4 ม.ค. 2561 18:26 ชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ แก้ไข กิจกรรมนิเทศ
29 ก.ย. 2560 01:36 ชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ แนบ chi1.jpg กับ หน้าแรก
28 ก.ย. 2560 18:46 ชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ นำออกไฟล์แนบ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของ.doc จาก ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน
28 ก.ย. 2560 18:46 ชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ นำออกไฟล์แนบ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน.doc จาก ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน
28 ก.ย. 2560 18:46 ชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ นำออกไฟล์แนบ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของ.doc จาก ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน
28 ก.ย. 2560 18:45 ชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ นำออกไฟล์แนบ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านการฟัง.doc จาก ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน
28 ก.ย. 2560 18:45 ชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ นำออกไฟล์แนบ การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านสะกดคำของนักเรียน.doc จาก ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน
28 ก.ย. 2560 18:45 ชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ นำออกไฟล์แนบ การฝึกวินัยการทิ้งขยะลงถัง.doc จาก ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน
28 ก.ย. 2560 18:45 ชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ นำออกไฟล์แนบ การเปรียบเทียบผลการให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในห้องอย่างเดียวกับไม่มีการบ้าน.doc จาก ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน
28 ก.ย. 2560 18:45 ชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ นำออกไฟล์แนบ การพัฒนาการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์โดยบทเรียนสำเร็จรูป.doc จาก ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน
28 ก.ย. 2560 18:45 ชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ นำออกไฟล์แนบ การพัฒนาการเขียนร้อยกรองโดยใช้แบบฝึกการเขียนร้อยกรอง.doc จาก ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน
28 ก.ย. 2560 18:45 ชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ นำออกไฟล์แนบ การพัฒนาการแต่งโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (การคูณ).doc จาก ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน
28 ก.ย. 2560 18:45 ชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ นำออกไฟล์แนบ การวิจัยเกี่ยวกับพื้นฐานการสะกดคำภาษาไทยจากการเล่นเกม.doc จาก ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน
28 ก.ย. 2560 18:45 ชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ นำออกไฟล์แนบ IMG_0021.JPG จาก หน้าแรก
28 ก.ย. 2560 18:45 ชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ นำออกไฟล์แนบ 20170502_082211.jpg จาก หน้าแรก
28 ก.ย. 2560 18:45 ชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ นำออกไฟล์แนบ 26-11-2556 13-45-01.jpg จาก หน้าแรก
28 ก.ย. 2560 18:44 ชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ นำออกไฟล์แนบ 14199700_10205200736936714_7673844256343642555_n.jpg จาก หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า