กิจกรรมการนิเทศ

 3 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น) ครั้งที่2/2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 
 
  

Comments