คู่มือพัฒนาการเรียนรู้ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้


   ความรู้พื้นฐานและแนวทางพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
 ชุดที่ 1 
การเตรียมความพร้อมสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
 ชุดที่ 2
เทคนิค วิธีการและสื่อสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
  ชุดที่ 3
เทคนิค วิธีการและสื่อสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน
  ชุดที่ 4
เทคนิค วิธีการและสื่อสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์
        เล่มที่ 1       
 เล่มที่ 1   เล่มที่ 1   เล่มที่ 1 
  เล่มที่ 2   เล่มที่ 2   เล่มที่ 2 
   เล่มที่ 3   เล่มที่ 3   เล่มที่ 3 
   เล่มที่ 4   เล่มที่ 4
   เล่มที่ 5   เล่มที่ 5
   เล่มที่ 6  

Comments