ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนในอำเภอดอยสะเก็ด

                         วันที่ 6 มีนาคม 2562 ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนในอำเภอดอยสะเก็ด

ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านสหกรณ์ 2

                               วันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านสหกรณ์ 2

ปฏิทินการนิเทศ
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/chidchanok-chu/kheruxng-mux-nithes
เครื่องมือนิเทศก์

ข่าว สพฐ.http://speedtest1.totbb.net/