ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนในอำเภอดอยสะเก็ด

                         วันที่ 6 มีนาคม 2562 ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนในอำเภอดอยสะเก็ด

ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านสหกรณ์ 2

                               วันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านสหกรณ์ 2

ปฏิทินการนิเทศ




https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/rwm-sux60-phrrsa
สื่อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/chidchanok-chu/kheruxng-mux-nithes
เครื่องมือนิเทศก์

ข่าว สพฐ.



http://speedtest1.totbb.net/